ČLÁNKY & NOVINKY [#76]

ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL, ŽE SÚDY SA PRI SVOJEJ NEČINNOSTI NEMÔŽU VYHOVÁRAŤ

#
#76Ústavný súd rozhodol, že súdy sa pri svojej nečinnosti nemôžu vyhovárať

Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 572/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť Sťažovateľky vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd.

Sťažovateľka sa na krajskom súde 19.02.2022 domáhala správnou žalobou preskúmania Rozhodnutia vydaného Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície zo dňa 11.12.2019. Odvolanie podané Sťažovateľkou bolo zamietnuté a potvrdené Rozhodnutie cudzineckej polície o obnovenie prechodného pobytu Sťažovateľky na území Slovenskej republiky.

Sťažovateľka podala 28.07.2022 v zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sťažnosť na prieťahy v konaní vedenom na krajskom súde. Predseda krajského súdu vybavil sťažnosť sťažovateľky, ktorú podala 12.08.2022, v ktorom konštatoval, že sťažnosť sťažovateľky je dôvodná. Ďalej predseda krajského súdu konštatoval, že nečinnosť krajského súdu bola zapríčinená objektívnymi skutočnosťami.

Krajský súd po doručení žaloby vyzval Sťažovateľku na zaplatenie súdneho poplatku, doručil Žalovanému žalobu a vyzval ho na vyjadrenie k žalobe, ktoré následne doručil Sťažovateľke. Krajský súd bol však následne dlhodobo nečinný, a to až do 05.08.2022, z čoho vyplýva, že krajský súd bol nečinný viac ako dva roky.

Ústavný súd v tejto súvislosti zdôraznil, že systémové nedostatky pri správe súdnictva ako zložitá personálna situáciu, nemôžu byť dôvodom neuznania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a nezbavujú Slovenskú republiku zodpovednosti za prieťahy. Krajský súd porušil základné právo Sťažovateľky, a to prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Nesplnenie tejto povinnosti má charakter protiprávnosti, a to z dôvodu vybavovania jednotlivých vecí podľa poradia ich nápadu, čím boli zapríčinené prieťahy v konaní. Ide teda o nedovolený zásah do základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy. Nedostatočné personálne a organizačné zabezpečenie činnosti súdov zo strany štátu, ktorý prostredníctvom konajúcich súdov poskytuje súdnu ochranu s prieťahmi, zodpovedá za porušovanie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Ďalej ústavný súd konštatoval, že opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nemohli mať v tomto prípade negatívny vplyv na dĺžku napadnutého konania, pretože Správny súd nie je pri rozhodovaní viazaný vykonávaním úkonov za účasti účastníkov konania. Ústavný súd v zmysle uvedeného konštatoval, že postup krajského súdu v napadnutom konaní bol poznačený prieťahmi, ktoré je možné kvalifikovať ako zbytočné prieťahy v zmysle čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 38 ods. 2 listiny.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum16.2.2023
  • Webwww.lexante.sk