ČLÁNKY & NOVINKY [#52]

ZALOŽENIE, ZOSNOVANIE A PODPOROVANIE ZLOČINECKEJ A TERORISTICKEJ SKUPINY

#
#52Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej a teroristickej skupiny

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) v ustanovení § 296 definuje založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny ako trestný čin, ktorého sa dopustí ten, kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje. Takýto páchateľ sa následne potrestá odňatím slobody na päť až desať rokov. Cieľom skutkovej podstaty trestného činu tohto trestného činu je chrániť spoločnosť pred istou organizovanou formou zločinu. Je nepochybné, že ide o veľmi nebezpečný trestný čin, pretože organizovaný zločin sa týka viacerých druhov kriminality.

Na to, aby sme vedeli, čo tento trestný čin vlastne znamená, je potrebné si vymedziť pojem zločinecká skupina. Tá je vymedzená v ustanovení § 129 ods.4 Trestného zákona takto:

„Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.“

Štruktúrovanosť tohto činu je charakteristická tým, že zvyčajne býva založená na niekoľkých stupňoch riadenia, v ktorých je daná hierarchia. Typovo možno spomenúť napr. bunkovú štruktúru, kedy isté bunky pracujú relatívne nezávisle od ostatných buniek, poprípade majú o nich iba isté informácie. Iným prípadom je sieťová štruktúra, v rámci ktorej členovia siete pôsobia ako samostatné prvky, ktoré môžu pracovať pre istú zastrešujúcu osobu.

Ak sa vám zdá organizovaná skupina a zločinecká skupina podobná, túto problematiku upresnil Najvyšší súd v judikáte R 51/2013, a to tak, že u zločineckej skupiny ide o oveľa závažnejšiu - najvyššiu formu organizovaného zločinu a že dosiahnutie cieľa takouto skupinou (oproti organizovanej skupine) je podmienené ďaleko sofistikovanejším riadením porovnateľným s riadením stabilných organizácii a podnikateľských subjektov.

Špecifikom u zločineckej skupiny je teda jej koordinácia, existencia počas dlhšieho časového obdobia (aspoň šesť mesiacov), deľba činnosti, páchanie presne vymedzených trestných činov a účelom má byť získanie istej finančnej či inej výhody.

Medzi páchané trestné činy, ktorých znaky musia byť naplnené na to, aby sme mohli hovoriť o zločineckej skupine, patrí legalizácia výnosu z trestnej činnosti. Tá je v ustanovení § 233 Trestného zákona definovaná ako nadobudnutie, prechovávanie alebo užívanie veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.

Okrem tohto trestného činu však môže byť, pri páchaní trestného činu páchaného zločineckou skupinou, spáchaný aj niektorý z trestných činov korupcie. Tento pojem môžeme chápať ako isté protiprávne správanie v istom sektore, pričom môže ísť o prijímanie úplatku, podplácanie, či prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody v súvislosti s postavením verejného činiteľa.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum24.5.2022
  • Webwww.lexante.sk