ČLÁNKY & NOVINKY [#08]

ZMENY V ÚPRAVE „HOME OFFICE“

#
#08Zmeny v úprave „home office“

Dňa 2. apríla 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá zavádza niekoľko zmien v súvislosti s koronavírusom.

Za bežných okolností je za „home office“ možné považovať, iba prácu vykonávanú príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta to umožňuje.

Štandardne, napríklad v období okrem mimoriadnej situácie či núdzového stavu, by tak zamestnávateľ nemal mať možnosť home office jednostranne nariadiť, nakoľko právna úprava vyžaduje dohodu so zamestnancom. Avšak, s účinnosťou od 4. apríla 2020 platí, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní má zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home office za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje, teda aj keď s tým zamestnanec nesúhlasí. Súčasne, aj zamestnanec má právo vykonávať prácu zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domácnosti.

Počas vykonávania home office majú zamestnávateľ a zamestnanec tieto práva a povinnosti:

 1. Zamestnávateľ musí uhrádzať zvýšené výdavky pri používaní vlastných zariadení zamestnancom
 2. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť bezpečný pracovný prostriedok, ktorý je na príslušnú prácu zamestnanca vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho vykonávaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca;
 3. Zamestnávateľ by mal aj čiastočne dohliadať nad prácou zamestnanca z domu. Vhodným riešením je napríklad zasielanie denného výkazu zo strany zamestnanca do konkrétnej hodiny určenej zamestnávateľom, zasielaním vypracovaných dokumentov, uskutočňovanie telefonických hovorov, videohovorov a pod;
 4. Zamestnanec má nárok na bežnú odmenu za prácu;
 5. Ak zamestnanec odpracoval viac ako štyri hodiny denne, má nárok na stravné.

Národný inšpektorát práce ďalej zamestnávateľom odporúča:

 1. Vyhodnocovať riziká nepravidelného a pružného usporiadania pracovného času;
 2. Umožňovať zamestnancom kontakt s kolegami prostredníctvom prostriedkov audiovizuálnej komunikácie na diaľku;
 3. Zabezpečiť rotáciu zamestnancov, teda, aby striedal výkon z bežného pracoviska a z domu.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum15.09.2020
 • Webwww.lexante.sk