ČLÁNKY & NOVINKY [#66]

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA PODĽA SPOTREBITEĽSKÉHO PRÁVA

#
#66Zodpovednosť za vady a záruka podľa spotrebiteľského práva

Úprava v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov zachováva delenie na všeobecnú úpravu zodpovednosti za vady a špeciálnu úpravu. Špeciálna úprava zodpovednosti za vady pri spotrebiteľskej kúpnej zmluve upravuje aj zodpovednosti za vady pri spotrebiteľskej zmluve s digitálnym plnením. Digitálne plnenie je také plnenie, ktoré podlieha vzhľadom na svoju povahu režimu úpravy spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a nie novej spotrebiteľskej zmluvy s digitálnym plnením v prípade, že nie je možné toto digitálne plnenie od veci oddeliť, tak aby nestratila svoj účel.

Vytknutie vady

V režime spotrebiteľskej zmluvy je potrebné najskôr vadu vytknúť a tak ju oznámiť obchodníkovi. Bude postačovať vytknutie vady do 2 mesiacov do konca 2-ročnej lehoty od dodania, ktorú je možné v prípade použitej veci skrátiť na 1-ročnú lehotu, ak s tým spotrebiteľ bude súhlasiť. Takéto vytnutie vady bude možné urobiť aj elektronickou formou.

Pre spotrebiteľskú zmluvu aj pre spotrebiteľskú zmluvu s digitálnym plnením platí:

  1. Obchodník nebude zodpovedať za také vady pri digitálnom plnení, ktoré boli spôsobené tým, že spotrebiteľ si nenainštaloval príslušnú aplikáciu, aj keď ho na to obchodník upozornil;
  2. Naopak obchodník bude zodpovedať za také vady, ktoré sú spôsobené nesprávnou montážou, inštaláciou alebo integráciou, v prípade, že ich mal vykonať obchodník alebo obchodník neposkytol návod spotrebiteľovi ako ich má vykonať;
  3. Vec bude musieť spĺňať dohodnuté požiadavky aj všeobecné požiadavky, ako funkčnosť, bezpečnosť životnosť,.....

Dôkazné bremeno

V prípade vady, ktorá sa prejavila do 2 rokov od dodania veci, v prípade digitálneho plnenia do 1 roka od dodania veci, ktoré existovala už v čase dodania veci alebo digitálneho plnenia, dôkazné bremeno zaťažuje obchodníka, ktorý musí preukázať opak.

Prostriedky nápravy zodpovednosti za vady

V prípade, že ešte nebola zaplatená kúpna cena spotrebiteľ má právo ju zaplatiť, až keď obchodník odstráni vady. Ak má vec alebo digitálne plnenie vadu má spotrebiteľ 2 kategórie prostriedkov nápravy, ktoré si musí uplatniť v tomto poradí:

  1. Môže požadovať opravu alebo výmenu vadnej veci. Rozhodnutie, či bude požadovať výmenu alebo nápravu veci je na spotrebiteľovi. V minulosti, takéto rozhodnutie bolo na obchodníkovi.
  2. Môže požadovať odstúpenie od zmluvy a to najmä v prípadoch, kedy sú vady neodstrániteľné, ich odstránenie by trvalo dlhý čas, sú výnimočne závažné alebo obchodník ich nemá záujem odstrániť.. Druhá možnosť je požadovať zľavu z vadnej veci ale iba za čas kedy bolo plnenie vadné a v prípadoch ako sú uvedené pri odstúpení od zmluvy. 

Dobrovoľná záruka poskytnutá obchodníkom

Nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady môže obchodník poskytnúť dobrovoľnú záruku. Dobrovoľná záruka spočíva v tom, že sa môže vzťahovať aj na vady, nad rámec zákona a môže trvať dlhšiu dobu ako 2-ročná zákonná záruka.

Kde sa spotrebiteľ sa môže domáhať ochrany svojich porušených práv

  1. Spotrebiteľ môžete využiť Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu. Návrh na začatie takého konania sa podáva vyplnením formuláru, ktorí má každý subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov uvedený na webovej stránke. Týmito subjektmi sú Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa povahy porušeného práva.
  2. Spotrebiteľ sa môže domáhať ochrany svojich práv na všeobecných súdoch.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum25.11.2022
  • Webwww.lexante.sk