ČLÁNKY & NOVINKY [#78]

ZVYŠUJÚ SA SUMY STRAVNÉHO PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH

#
#78Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Problematika stravovania sa týka každého zamestnávateľa a zamestnanca, ktorí majú medzi sebou pracovný pomer. Téma zvýšenia sumy stravného v spojení so sumou príspevku zamestnávateľa na stravovanie sa podstatne dostala do popredia rozoberaných tém v začiatku tohto roka a bola rozoberaná mnohými médiami.

Konkrétne dňa 07.12.2023 bolo v Zbierke zákonov uverejnené opatrenie o sumách stravného č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorého podmienky sa dostali na svetlo verejnosti už 30.11.2022. Novo stanovené sumy stravného sú pritom platné od začiatku roka, a teda od dátumu 01.01.2023. Navýšenie jednotlivých súm potešilo nejedného zamestnanca, ale ako sa zmeny prejavili v právnom prostredí a čo jednotlivé aspekty zmien prinášajú v praktickom ponímaní cien?

V prvom rade je potrebné si ujasniť a priblížiť predošlú právnu úpravu, ktorá zakotvovala fixné sumy, ktoré boli poskytované zamestnancom. Pri pracovných cestách sa sumy stravného naposledy upravovali opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predošlá právna úprava stanovovala jednotlivé sumy stravného nasledovne: 6,40 € pre časové pásmo päť až dvanásť hodín, 9,60 € pre časové pásmo nad dvanásť až osemnásť hodín a suma 14,50 € predstavovala sumu pre časové pásmo nad osemnásť hodín. Takáto právna úprava a stanovenie exaktných súm bolo platné od 01.09.2022 až do 31.12.2022.

Od začiatku tohto kalendárneho roka sa právna úprava pozmenila, čo docielilo, že sa jednotlivé sumy stravného navýšili. Konkrétne môžeme konštatovať, že podľa novoprijatého opatrenia č. 432/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa, už vyššie spomínané sumy pozmenili tak, že suma 6,80 € bolo stanovená pre časové pásmo päť až dvanásť hodín, suma 10,10 € bola stanovená pre časové pásmo nad dvanásť hodín až osemnásť hodín a v poslednom rade suma 15,30 € bola určená pre časové pásmo nad osemnásť hodín.

Keď si právne úpravy v predmetných opatreniach postavíme do komparatistiky, tak pre časové pásmo päť až dvanásť hodín nám bude výsledok navýšenia tvoriť rozdiel 40 centov. Výsledok navýšenia pre časové pásmo nad dvanásť až osemnásť hodín nám bude zodpovedať navýšeniu sumy o rovných 50 centov a pri časovom pásme nad dvanásť hodín sa rozdiel súm stanovil na rozdiel 80 centov. Takto stanovené navýšenia boli určené na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. V predmetnom zákone, konkrétne v zákone č. 283/2002 Z. z., § 8 odsek 1 stanovuje ďalšie podmienky pre splnenie, kedy je možné priznať stravné sumy zamestnancom. Zvýšené sumy náhrad pritom patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Môžeme teda konštatovať, že po prijatí nového opatrenia, už vyššie spomínaným Ministerstvom, došlo k zvýšeniu maximálnej, a teda daňovo zvýhodnenej hodnoty stravných lístkov. Hodnota stravovacej poukážky pritom nesmie byť nižšia než 5,10 € a zároveň dňa 01.01.2023 spolu s novelou Zákonníka práce bola prijatá podmienka, že zamestnávateľ má povinnosť poskytovať stravovaciu poukážku svojím zamestnancom v elektronickej forme.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum11.4.2023
  • Webwww.lexante.sk