ČLÁNKY & NOVINKY [#121]

ČLENSKÝ ŠTÁT EÚ NIE JE POVINNÝ AUTOMATICKY UZNAŤ POSTAVENIE UTEČENCA PRIZNANÉ V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE

#
#121 Členský štát EÚ nie je povinný automaticky uznať postavenie utečenca priznané v inom členskom štáte

Súdny dvor Rozsudkom vo veci C-753/22 zo dňa 18.06.2024 rozhodol, že členský štát nie je povinný automaticky uznať postavenie utečenca priznané v inom členskom štáte.

Sýrska štátna príslušníčka, ktorej Grécko priznalo postavenie utečenca, požiadala o medzinárodnú ochranu v Nemecku. Nemecký súd rozhodol, že táto Sýrska štátna príslušníčka sa nemôže vrátiť do Grécka, a to z dôvodu zlých životných podmienok utečencov, ktorým by tam čelila a tiež vážnemu riziku neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania. Aj napriek rozhodnutiu súdu, jej žiadosť o postavenie utečenca príslušný nemecký orgán zamietol, ale priznal jej doplnkovú ochranu. Dotknutá osoba preto podala na nemecké súdy žalobu proti odmietnutiu priznania postavenia utečenca.

Nemecký Spolkový správny súd sa preto obrátil na Súdny dvor s otázkou, či je v takejto situácii príslušný orgán povinný priznať žiadateľovi postavenie utečenca len z dôvodu, že toto postavenie mu už bolo priznané iným členským štátom, alebo či môže pristúpiť k novému samostatnému preskúmaniu tejto žiadosti z vecného hľadiska.

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí preto riešil otázku právneho postavenia utečencov. Vo svojom rozhodnutí Súdny dvor konštatuje, že v tomto štádiu práva Únie nie sú členské štáty povinné automaticky uznávať rozhodnutia o priznaní postavenia utečenca prijaté iným členským štátom. Členské štáty tak však môžu urobiť. Nemecko túto právomoc nevyužilo.

Podľa súdu v prípade, že členský štát nemôže zamietnuť žiadosť o medzinárodnú ochranu žiadateľa, ktorému už iný členský štát udelil takúto ochranu, ako neprípustnú z dôvodu vážneho rizika, že tento žiadateľ bude v inom členskom štáte vystavený neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, musí členský štát vykonať nové individuálne posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu žiadateľa, v ktorom má povinnosť v plnej miere zohľadniť rozhodnutie iného členského štátu a skutočnosti, ktorými je toto rozhodnutie podložené.

Na tieto účely má príslušný orgán preto čo najskôr začať s výmenou informácií s orgánom, ktorý ho prijal. V prípade, ak žiadateľ spĺňa všetky podmienky na to, aby bol považovaný za utečenca, príslušný orgán mu prizná postavenie utečenca bez toho, aby sám posúdil a rozhodol o tejto žiadosti.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum4.7.2024
  • Webwww.lexante.sk