ČLÁNKY & NOVINKY [#118]

JUDr. PETRA BAŇÁKOVÁ NELEGÁLNA PRÁCA A NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

#
#118 JUDr. Petra Baňáková: Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie predstavujú významný problém na trhu práce, ktorý má negatívne dopady na hospodárstvo, spoločnosť a jednotlivých zamestnancov. Na Slovensku je táto problematika regulovaná predovšetkým zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý stanovuje podmienky a sankcie za porušovanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tento zákon je úzko prepojený s definíciou závislej práce, ako ju uvádza z.č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

Definícia nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

V prípade ak osoba vykonáva pre podnikateľa prácu ako živnostník ale jeho výkon práce napĺňa znaky závislej práce tak hovoríme o nelegálne práci. Ak podnikateľ využíva závislú prácu osoby, s ktorou ale nemá uzatvorený pracovno-právny vzťah tak hovoríme o nelegálnom zamestnávaní

Zákonník práce definuje závislú prácu ako prácu vykonávanú za odmenu, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v čase a na mieste určenom zamestnávateľom a osobne zamestnancom. Závislá práca je charakterizovaná hierarchickým vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom, kde zamestnávateľ má právo kontrolovať a riadiť činnosť zamestnanca. Aby bolo možné hovoriť o závislej práci, vyžaduje sa kumulatívne naplnenie všetkých znakov, ale už aj súdy rozhodujú, že niektoré znaky majú rôznu váhu a rozhodujúcim znakom je otázka nadriadenosti a podriadenosti a teda riadenie a kontrola práce. 

Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú len inšpektoráty práce. Kontrolné orgány sú: 

 1. oprávnené uložiť pokutu za nelegálnu prácu do 331 eur (§ 7 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z.), 
 2. povinné uložiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vo výške 2 000 eur až 200 000 eur  (§ 19 ods. 2 zákon č. 125/2006 Z. z. a § 68a ods. 1 písm. b) zákon č. 5/2004 Z. z.). a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.

Ak by bola právoplatne uložená pokuta tak je podnikateľ povinný okrem nej zaplatiť aj Dodatočné platby (doplatenie dlžnej mzdy, preddavkov na daň z príjmu, doplatok poistného atď.). 

Dopady nelegálnej práce pre zamestnancov

Bez pracovnej zmluvy alebo iného formálneho pracovného vzťahu sú zamestnanci vystavení riziku nevyplatených miezd, neprimeraných pracovných hodín a zlých pracovných podmienok. Môžu byť tiež ľahko prepustení bez akejkoľvek náhrady, čo vedie k nestabilite a neistote v ich živote.

Dopady nelegálneho zamestnávania pre zamestnávateľov

Zamestnávatelia, ktorí nelegálne zamestnávajú, čelia riziku vysokých sankcií, dodatočným platbám miezd a odvodov ako i ďalším konzekvenciám, vrátane straty dobrého mena a dôveryhodnosti na trhu. 

Dopady pre štát a spoločnosť

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie majú negatívne dopady aj na štát a spoločnosť. Tieto praktiky tiež narúšajú férovú súťaž na trhu práce, pretože poctiví zamestnávatelia, ktorí dodržiavajú zákony, sú v nevýhode oproti tým, ktorí využívajú nelegálnu prácu. Nelegálna práca tiež vedie k zhoršeniu pracovných podmienok a znižuje celkovú kvalitu pracovného života.

Súčasná definícia závislej práce v Zákonníku práce je pomerne široká a umožňuje rôzne interpretácie, čo vedie k problémom s jej uplatňovaním v praxi. Mnohé osoby sú formálne zamestnané na živnosť, hoci ich pracovný vzťah má všetky znaky závislej práce. Tento jav, známy ako "švarcsystém", predstavuje obchádzanie zákona a má negatívne dôsledky pre zamestnancov aj štát.

Kritériá pre definovanie závislej práce

Tieto kritériá ako jasné znaky závislej práce by mohli zahŕňať:

 1. Kontrola a riadenie: pravidelné dohliadanie zamestnávateľom na prácu a poskytovanie inštrukcií.
 2. Integrácia do organizačnej štruktúry: práca zamestnanca je neoddeliteľnou súčasťou bežnej činnosti firmy a zamestnanec používa firemné prostriedky a infraštruktúru.
 3. Závislosť na príjme: zamestnanec dostáva pravidelnú odmenu a jeho príjem je úplne alebo prevažne závislý na jednom zamestnávateľovi.
 4. Používanie pracovných prostriedkov zamestnávateľa: zamestnávateľ poskytuje nástroje, materiály a vybavenie potrebné na vykonanie práce.
 5. Poskytovanie odmeny: zamestnanec dostáva pravidelnú mesačnú mzdu alebo inú formu pravidelnej odmeny.

Právne opatrenia na zamedzenie zneužívania živností

Právne opatrenia, ktoré by zabezpečili dodržiavanie vyššie uvedených kritérií by mohli byť:

 1. Pravidelné kontroly: Zvýšenie počtu kontrol zo strany inšpektorátov práce, zameraných na odhaľovanie nelegálneho zamestnávania a "švarcsystému".
 2. Prísnejšie sankcie: Zavedenie prísnejších sankcií za nelegálne zamestnávanie a zneužívanie živností, vrátane vyšších pokút a iných opatrení.
 3. Vzdelávanie a osveta: Zvýšenie informovanosti zamestnávateľov a zamestnancov o rizikách a dôsledkoch nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania prostredníctvom seminárov, školení a informačných kampaní.
 4. Legislatívne úpravy: Prijatie legislatívnych úprav, ktoré by jasnejšie definovali rozdiel medzi závislou prácou a samostatne zárobkovou činnosťou. Nové právne predpisy by mali obsahovať konkrétne kritériá a definície, ktoré by zjednodušili identifikáciu závislej práce a zamedzili obchádzaniu zákonov.

Záver

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie sú vážnym problémom, ktorý si vyžaduje efektívne riešenia. Presnejšia definícia závislej práce a zavedenie konkrétnych kritérií na jej určenie by mohli významne prispieť k zníženiu zneužívania živností a zvýšeniu ochrany práv zamestnancov. Efektívne opatrenia v tejto oblasti vyžadujú spoluprácu medzi zákonodarcami, inšpektorátmi práce, zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj zvýšenú informovanosť a vzdelávanie všetkých zúčastnených strán. 

Zamestnávatelia by mali byť motivovaní dodržiavať zákony prostredníctvom prísnejších kontrol a sankcií, ako aj prostredníctvom vzdelávacích a informačných kampaní. Zamestnanci by mali byť informovaní o svojich právach a povinnostiach, aby mohli aktívne brániť svoje záujmy a vyhnúť sa nelegálnej práci. Štátne inštitúcie by mali zlepšiť monitorovanie a kontrolu trhu práce, aby efektívne odhaľovali a trestali nelegálne praktiky.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorJUDr. Petra Baňáková
 • Dátum10.6.2024
 • Webwww.lexante.sk