ČLÁNKY & NOVINKY [#119]

UCHÁDZAČ, KTORÝ BOL NEZÁKONNE VYLÚČENÝ Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, SA MÔŽE DOMÁHAŤ NÁHRADY ŠKODY Z DÔVODU STRATY PRÍLEŽITOSTÍ

#
#119 Uchádzač, ktorý bol nezákonne vylúčený z verejného obstarávania, sa môže domáhať náhrady škody z dôvodu straty príležitostí

Súdny dvor Rozsudkom vo veci C-547/22 zo dňa 06.06.2024 rozhodol, že uchádzač, ktorý bol nezákonne vylúčený z verejného obstarávania, sa môže domáhať náhrady škody z dôvodu straty príležitostí.

Slovenský futbalový zväz ešte v roku 2013 vylúčil z verejného obstarávania na stavebné práce na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu šestnástich futbalových štadiónov združenie, ktorého členom bola spoločnosť INGSTEEL. Dôvodom vylúčenia tohto združenia bolo nesplnenie požiadaviek oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania týkajúcich sa predovšetkým jeho finančného a ekonomického postavenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky toto vylúčenie zrušil, a to v dôsledku podania návrhu na začatie prejudiciálneho konania v tejto veci na Súdny dvor.

Predmetné verejné obstarávanie bolo medzitým ukončené uzavretím rámcovej zmluvy s jediným zostávajúcim uchádzačom. Spoločnosť INGSTEEL preto podala na Okresný súd Bratislava II žalobu o náhradu škody, ktorá jej mala byť spôsobená vylúčením tohto združenia z verejného obstarávania. Na základe uvedeného sa slovenský súd obrátil na Súdny dvor s otázkou, či smernica o postupoch preskúmavania v rámci verejného obstarávania bráni slovenskej vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktoré pravdepodobne vylučujú možnosť, aby nezákonne vylúčený uchádzač z verejného obstarávania získal náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená stratou príležitosti zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní s cieľom získať predmetnú zákazku.

Súdny dvor vo svojom rozhodnutí konštatuje, že predmetná smernica od členských štátov vyžaduje, aby osobám, ktoré boli poškodené porušením práva Únie v oblasti verejného obstarávania, bola priznaná náhrada škody. V prípade, že nebolo uvedené rozlišovanie jednotlivých kategórií ujmy, sa smernica vzťahuje na všetky druhy ujmy spôsobenej týmto osobám, vrátane takej, ktorá vyplýva zo straty príležitosti zúčastniť sa na verejnom obstarávaní. Súdny dvor tiež pripomína, že hoci ujma môže vyplývať z nezískania verejnej zákazky ako takej a môže sa prejavovať ako ušlý zisk, je tiež možné, že uchádzačovi, ktorý bol nezákonne vylúčený, bola spôsobená iná ujma, ktorá zodpovedá strate príležitosti zúčastniť sa na dotknutom verejnom obstarávaní s cieľom získať túto zákazku.

Podľa súdu táto smernica bráni vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, ktoré zo zásady vylučujú možnosť, aby uchádzač nezákonne vylúčený z verejného obstarávania, získal náhradu škody spôsobenej stratou príležitosti zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní s cieľom získať predmetnú zákazku.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum14.6.2024
  • Webwww.lexante.sk