ČLÁNKY & NOVINKY [#114]

KTO NEPOŽIADAL ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ALEBO NEPREDLOŽIL POŽADOVANÉ DOKLADY, MÁ POVINNOSŤ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE TYPU A V TERMÍNE DO 02.04.2024.

#
#114 Kto nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo nepredložil požadované doklady, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 02.04.2024

Zamestnanec, ktorý v roku 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, má právo najneskôr do 15. februára 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Neriadenie sa týmto termínom alebo nesplnenie požiadaviek na predloženie potrebných dokladov si vyžaduje povinnosť podať daňové priznanie typu A do 2. apríla 2024.

Pre zamestnancov s príjmami len zo závislej činnosti, ktorí nemajú ďalšie daňové povinnosti (napr. z prenájmu bytu, výhier), je možné vykonať ročné zúčtovanie. Títo jednotlivci musia podať písomnú žiadosť o zúčtovanie najneskôr do 15. februára 2024, pričom musia dodržať predpísané tlačivo.

Ak zamestnanec vykonával prácu pre viacerých zamestnávateľov, ktorí mu vyplácali zdaniteľné príjmy, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania u akéhokoľvek zamestnávateľa najneskôr do 15. februára 2024. Okrem potvrdení o príjmoch od ostatných zamestnávateľov musí predložiť aj ďalšie doklady preukazujúce nárok na daňové zvýhodnenie.

Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane inému príjemcovi, môžu cez žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je povinnou prílohou pri vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby, s termínom vystavenia do 15. apríla 2024.

V záverečnom súhrne možno konštatovať, že pre zamestnancov, ktorí dosiahli zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti v roku 2023, je k dispozícii možnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov. Dôležitým termínom je do 15. februára 2024, kedy majú títo jednotlivci možnosť požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie tohto zúčtovania. Ak má zamestnanec viacero zamestnávateľov, môže si vybrať akéhokoľvek z nich na vykonanie zúčtovania.Pre tých, ktorí nemajú ďalšie daňové povinnosti, je toto ročné zúčtovanie príležitosťou zjednodušiť si daňovú situáciu. Dodržiavanie termínov a požiadaviek na predloženie potrebných dokladov je kľúčové pre správne vykonanie tohto procesu. Okrem toho, tí, ktorí by chceli poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane inému príjemcovi, môžu využiť žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov, ktoré je nevyhnutné pri vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby.

V prípade neriadenia sa uvedenými termínmi či nesplnenia požiadaviek je povinnosťou dotknutého jednotlivca podať daňové priznanie typu A do 2. apríla 2024. Je preto dôležité, aby zamestnanci venovali pozornosť týmto aspektom a dodržiavali dané legislatívne termíny.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum26.03.2024
  • Webwww.lexante.sk