ČLÁNKY & NOVINKY [#112]

POĽSKO A ČESKO PORUŠILO PRÁVO EÚ U OBČANOV, KTORÍ NEMAJÚ ŠTÁTNU PRÍSLUŠNOSŤ DANÉHO ŠTÁTU, ODOPRETÍM IM ICH PRÁVA STAŤ SA ČLENMI POLITICKÝCH STRÁN

#
#112 Poľsko a Česko porušilo právo EÚ u občanov, ktorí nemajú štátnu príslušnosť daného štátu, odopretím im ich práva stať sa členmi politických strán

Generálny advokát de la Tour tvrdí, že Poľsko a Česká republika porušili právo Únie vo volebných záležitostiach, keď občanom Únie, ktorí nemajú štátnu príslušnosť týchto štátov, ale majú v nich bydlisko, upierajú právo stať sa členmi politickej strany. Podľa generálneho advokáta je takéto obmedzenie diskriminačné na základe štátnej príslušnosti a odporuje článku 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Zákon v Poľsku a Českej republike obmedzuje členstvo v politických stranách len na štátnych príslušníkov týchto krajín. Komisia preto tvrdí, že mobilní občania Únie, ktorí majú bydlisko v týchto krajinách, nie sú schopní uplatniť svoje právo byť volení v komunálnych a európskych voľbách na rovnakej úrovni ako domáci štátni príslušníci. Toto podľa Komisie vedie k diskriminácii a porušeniu článku 22 ZFEÚ.

Generálny advokát de la Tour následne navrhuje, aby Súdny dvor rozhodol, že žaloby Komisie sú oprávnené. V argumentácii zdôrazňuje, že aj keď členstvo v politických stranách je v právomoci členských štátov, tieto štáty musia pri výkone tejto právomoci dodržiavať záväzky vyplývajúce z práva Únie. Konkrétne zdôrazňuje, že mobilní občania Únie by mali mať rovnakú možnosť byť volení v komunálnych a európskych voľbách ako domáci štátni príslušníci.

Generálny advokát poukazuje na centrálnu úlohu politických strán vo volebných systémoch členských štátov a argumentuje, že obmedzenie mobilných občanov Únie v kandidovaní na členstvo v strane im znižuje šance na zvolenie v porovnaní s domácimi štátnymi príslušníkmi. Taktiež vyzdvihuje, že domáci štátni príslušníci majú možnosť rozhodnúť sa, či kandidujú za politickú stranu alebo ako nezávislí kandidáti, čo nie je prípad pre mobilných občanov Únie.

V sumáre možno povedať, že generálny advokát de la Tour argumentuje v prospech rozhodnutia, že obmedzenie práva mobilných občanov Únie stať sa členmi politickej strany porušuje právo Únie a vedie k neoprávnenému obmedzeniu ich účasti v demokratickom procese.