ČLÁNKY & NOVINKY [#111]

VYŠŠIE HRANICE ŠKODY NA ÚČELY TRESTNÉHO ZÁKONA

#
#111 Vyššie hranice škody na účely Trestného zákona

Táto novela Trestného zákona, ktorá nadobudne platnosť od 15. marca 2024, prináša zmeny v hraniciach vymedzenia spáchanej škody. Hlavnými bodmi tejto novely sú zvýšené sumy, ktoré definujú rôzne kategórie škody na účely Trestného zákona. Tieto zmeny majú za cieľ aktualizovať hranice v súlade s ekonomickým vývojom a infláciou.

Konkrétne zmeny v hraniciach sú nasledovné:

  1. Škoda malého rozsahu: Táto kategória sa týka škody, ktorá teraz prevyšuje sumu 700 eur, oproti pôvodným 266 eurám.
  2. Škoda väčšieho rozsahu: Hranica pre túto kategóriu sa zvyšuje na sumu 20 000 eur, pričom pôvodne bola 2 660 eur.
  3. Značná škoda: Značná škoda sa teraz definuje ako škoda prevyšujúca sumu 250 000 eur, zatiaľ čo pôvodná hranica bola 26 600 eur.
  4. Škoda veľkého rozsahu: Táto kategória zahrňuje škodu nad sumu 650 000 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti pôvodným 133 000 eurám.

V prípade vážnych pochybností o správnosti výšky škody, prospechu, hodnoty veci, rozsahu činu alebo ujmy, novela umožňuje určiť tieto hodnoty na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku.

Dôležitým aspektom je aj rozšírenie pojmu škody na účely Trestného zákona, ktorý teraz zahŕňa nielen fyzickú škodu, ale aj rôzne formy finančných ztrát, vrátane skrátených, neodvedených alebo nezaplatených daní, ciel, poistného a iných finančných plnení zo štátneho, európskeho alebo iného verejného zdroja.

Tieto zmeny majú za cieľ prispôsobiť právne predpisy aktuálnym ekonomickým a spoločenským podmienkam a poskytnúť účinnejšie nástroje na riešenie trestných činov súvisiacich so škodou.