ČLÁNKY & NOVINKY [#116]

SDEÚ KONŠTATUJE, ŽE PREDCHÁDZAJÚCA ČESKÁ ÚPRAVA PREMLČANIA JE V ROZPORE S PRÁVOM EÚ

#
#116 SDEÚ konštatuje, že predchádzajúca česká úprava premlčania je v rozpore s právom EÚ

Česká spoločnosť Heureka prevádzkujúca portál na porovnávanie predajných cien, tvrdí, že vyhľadávač spoločnosti Google systematicky zvýhodňoval svoj vlastný porovnávač cien. V dôsledku toho mal portál spoločnosti Heureka menšiu návštevnosť. Heureka tvrdila, že jej Google spôsobila škodu.

Príslušný český súd, sa zamýšľal, či je predchádzajúca premlčacia lehota podľa českého práva, ktorá sa na túto žalobu stále uplatňuje, zlučiteľná s právom Únie. trojročná premlčacia lehota začína pre každú čiastkovú škodu plynúť od okamihu, keď sa poškodená strana dozvedela:

  1. o tom že jej takáto škoda vznikla; a
  2. o totožnosti porušiteľa.

Naopak, vnútroštátna právna úprava nevyžaduje na začatie plynutia premlčacej lehoty vedomosť o tom, že predmetné konanie predstavuje porušenie, ani to, aby porušenie skončilo. Nestanovuje ani to, že uvedená lehota musí spočívať alebo sa prerušiť počas vyšetrovania vedeného Komisiou až do jedného roka odo dňa, keď sa rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje toto porušenie, stane konečným. Súdny dvor vo svojom rozsudku rozhodol, že právo Únie bráni českej právnej úprave uplatniteľnej až do oneskoreného prebratia smernice 2014/104.

Vo vzťahu k predmetnej otázke SDEÚ konštatoval, že aj pred uplynutím lehoty na prebratie tejto smernice 2014/104 právo Únie vyžadovalo, aby na začatie plynutia premlčacej lehoty:

  1. došlo k ukončeniu porušovania práva hospodárskej súťaže; a
  2. aby sa poškodená osoba dozvedela o informáciách nevyhnutných na podanie žaloby o náhradu škody, najmä o tom, že dotknuté konanie predstavuje takéto porušenie.

Tieto dve podmienky sú nevyhnutné na to, aby poškodená osoba mohla účinne uplatniť svoje právo domáhať sa úplnej náhrady škody, ktorú utrpela v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže.

V tejto súvislosti Súdny dvor uviedol, že právo Únie tiež vyžaduje, aby mohlo plynutie premlčacej lehoty spočívať alebo byť prerušené počas vyšetrovania vedeného Komisiou, aby sa zabránilo uplynutiu premlčacej lehoty ešte pred skončením tohto vyšetrovania. Vzhľadom na to, že pre poškodenú osobu býva vo všeobecnosti ťažké preukázať porušenie práva hospodárskej súťaže bez rozhodnutia Komisie alebo vnútroštátneho orgánu, musí mať možnosť počkať na výsledok takéhoto vyšetrovania, aby sa prípadne mohla na takéto rozhodnutie odvolávať v rámci následnej žaloby o náhradu škody.

Okrem toho smernica 2014/104 teraz stanovuje, že plynutie premlčacej lehoty musí spočívať najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď sa rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje dotknuté porušenie, stalo konečným.

Súdny dvor teda dospel k záveru, že predchádzajúca česká úprava premlčania je nezlučiteľná s právom Únie. Prakticky znemožňuje alebo nadmerne sťažuje uplatnenie práva domáhať sa náhrady škody utrpenej v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum19.04.2024
  • Webwww.lexante.sk