ČLÁNKY & NOVINKY [#117]

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA - ZÁKON Č. 108/2024 Z.Z.

#
#117 Nový zákon o ochrane spotrebiteľa - Zákon č. 108/2024 Z.z.

S platnosťou od 22.05.2024 a účinnosťou od 01.07.2024 bol schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý do budúcnosti bude v tejto oblasti predstavovať základný právny predpis a nahradí niekoľko aktuálne platných zákonov. Tento zákon taktiež výrazne modernizuje legislatívu spotrebiteľov a zosúlaďuje ju s právnymi predpismi EÚ.

Nový zákon nahradí aktuálne platný zákon o ochrane spotrebiteľa, ale aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a tiež zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.

Najvýraznejšími zmenami v novom zákone sú:

  1. zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa;
  2. predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z pôvodných 14 dní na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov;
  3. zavedenie definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami do právneho poriadku v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy prostredníctvom novelizácie Občianskeho zákonníka.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum30.05.2024
  • Webwww.lexante.sk