ČLÁNKY & NOVINKY [#109]

ZÁNIK ÚČASTI SPOLOČNÍKA V SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM, A TO VYLÚČENÍM ZO STRANY SÚDU

#
#109 Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, a to vylúčením zo strany súdu

K zániku účasti spoločníka v spoločnosti môže dôjsť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. na základe vôle a dispozície spoločníka, a to prevodom obchodného podielu;
  2. vylúčením spoločníka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia z dôvodu nesplnenia vkladovej povinnosti;
  3. rozhodnutím súdu o zrušení účasti spoločníka alebo rozhodnutím o vylúčení spoločníka;
  4. dohodou spoločníkov;
  5. na základe inej právnej skutočnosti, ako napríklad smrť spoločníka, zánik spoločnosti, vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka.

Avšak aby mohol byť spoločník vylúčený zo spoločnosti s ručením obmedzeným súdom musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  1. spoločník závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti stanovené Zakladateľskou listinou alebo Spoločenskou zmluvou;
  2. spoločník bol upozornený na porušovanie svojich povinností a zároveň vyzvaný na plnenie povinností;
  3. s návrhom na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti musia súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania;
  4. zo strany spoločnosti musí byť podaný Návrh na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti súdom.

Na to aby konanie spoločníka bolo možné považovať za závažné porušovanie svojich povinností, musí ísť o porušenie, ktoré sa opakuje alebo pretrváva. Ďalej musí byť spoločník na závažné porušovanie svojich povinností upozornený zo strany ostatných spoločníkov a vyzvaný na plnenie si svojich povinností, a to písomne. Až v prípade, že spoločník nezačne s plnením svojich povinností môže byť zo spoločnosti vylúčený.

Musí ísť o porušenie povinností, ktoré spoločníkovi vyplývajú zo Zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy. Môže ísť napríklad o nedodržanie zásady lojality, nesplatenie vkladu v určenej lehote, povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti. Porušenie povinnosti však môže vyplývať nielen zo Zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy ale aj napríklad zo základných zásad, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Ďalej musia s návrhom súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania, pričom sa neprihliada na hlas spoločníka, o ktorého vylúčení sa hlasuje. V prípade, že si spoločník nezačal plniť svoje povinnosti ani po predchádzajúcom upozornení a vyzvaní na ich plnenie môže spoločnosť pristúpiť k podaniu návrhu na vylúčenie spoločníka so spoločnosti súdom.

V prípade, že spoločnosť má len 2 spoločníkov a jedným z nich je spoločník, o ktorého vylúčení zo spoločnosti sa hlasuje nesmie byť tento spoločník väčšinovým spoločníkom.

Na podanie Návrhu na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti súdom je príslušný okresný súd podľa trvalého pobytu spoločníka, ktorý má byť vylúčený a Návrh na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti súdom podáva za spoločnosť jej konateľ.

Na základe Návrhu na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti súd rozhodne o vylúčení spoločníka zo spoločnosti. K zániku účasti vylúčeného spoločníka spoločnosti dochádza v momente právoplatnosti Rozhodnutia súdu o vylúčení spoločníka zo spoločnosti. Vylúčenému spoločníkovi vzniká právo na vyrovnávací podiel.