ČLÁNKY & NOVINKY [#108]

POŽADOVAŤ OD SPOTREBITEĽA, ABY ZNÁŠAL NEPRIMERANÉ NÁKLADY SPOJENÉ S ÚVEROM ODLIŠNÉ OD ÚROKOV, MÔŽE PREDSTAVOVAŤ NEKALÚ PODMIENKU

#
#108 Požadovať od spotrebiteľa, aby znášal neprimerané náklady spojené s úverom odlišné od úrokov, môže predstavovať nekalú podmienku

Traja občania v Poľsku uzavreli Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, v ktorých bolo uvedené, že okrem požičanej sumy zvýšenej o úroky zaplatiť dodatočné poplatky a provízie. Tieto poplatky a provízie možno považovať za náklady spojené s úverom, ktoré sú však odlišné od úrokov a sú veľmi vysoké a zodpovedajú niekoľkým desiatkam percentuálnych bodov požičaných súm. Ďalej v niektorých, z týchto zmlúv boli ustanovenia, že splátky úveru sú splatné výlučne v hotovosti obchodnému zástupcovi poskytovateľa úveru v mieste bydliska dlžníka.

Spotrebitelia tak poukázali na nadhodnotenú a neprimeranú povahu týchto nákladov. Zároveň požiadali súd v Poľsku, aby vyhlásil dotknuté podmienky v ustanoveniach Zmluvy o úvere za nekalé.

Súd v Poľsku sa obrátil na Súdny dvor so žiadosťou o výklad smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, a či podmienky týkajúce sa nákladov spojených s úverom, odlišných od úrokov, možno považovať za nekalé len z toho dôvodu, že tieto náklady sú zjavne neprimerané vo vzťahu k plneniu poskytovanému predajcom alebo dodávateľom.

Súdny dvor uviedol, že zmluvnú podmienku možno považovať za nekalú v prípade, že spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Posúdenie nekalej povahy podmienok je možné len v prípade, ak ich cieľom nie je definovať hlavný predmet zmluvy, alebo sa nevzťahujú na primeranosť ceny alebo odmeny vo vzťahu k službám poskytovaným ako protihodnota. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či je to tak v prejednávanej veci. V prípade zápornej odpovede bude musieť vnútroštátny súd preskúmať, či vnútroštátna právna úprava ako právna úprava zabezpečujúca vyššiu úroveň ochrany umožňuje vykonať takéto posúdenie.

Vnútroštátny súd tak môže zmluvnú podmienku na základe ktorej sa má zaplatiť náhrada v mieste bydliska spotrebiteľa, vyhlásiť za neplatnú z dôvodu, že poskytovateľovi úveru umožňuje vyvíjať nezákonný tlak, zmluva sa tak môže ukázať ako nevykonateľná, a teda neplatná v celom svojom rozsahu.

Avšak v prípade, že nekalá časť podmienky je oddeliteľná od jej zvyšku, odstránenie môže postačovať na obnovenie skutočnej rovnováhy medzi zmluvnými stranami. V takom prípade môže zmluva naďalej existovať a spotrebiteľ si môže vybrať akýkoľvek spôsob platby spomedzi spôsobov dostupných podľa vnútroštátneho práva.

Na záver uvádzame, že nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa môže vyplývať zo samotnej skutočnosti, že náklady okrem úrokov, ktoré znáša spotrebiteľ, sú zjavne neprimerané vo vzťahu k požičanej sume a k službám poskytovaným ako protihodnota, ktoré súvisia s poskytnutím a správou úveru, a tak ju možno považovať za neplatnú. V prípade, že je možné oddeliť túto podmienku od zvyšných podmienok môže Zmluva o spotrebiteľskom úvere existovať a byť považovaná za platnú. Zmluva o spotrebiteľskom úvere bude neplatná len v časti, v ktorej sa nachádza ustanovenie s nekalou podmienkou.