ČLÁNKY & NOVINKY [#37]

ÚPRAVA ZO MZDY V EXEKUČNOM KONANÍ

#
#37Úprava zo mzdy v exekučnom konaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 09.07.2021 návrh novely nariadenia vlády, ktorým sa má zmeniť výpočet zrážok zo mzdy v rámci exekúcie.

Navrhovaná novela má predovšetkým zmeniť:

 • - výšku základnej sumy, ktorú v rámci výkonu rozhodnutia nie je možné povinnému zraziť z jeho mesačnej mzdy;
 • - výšku sumy, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia.

Plánovaný termín nadobudnutia účinnosti návrhu (01.09.2021) avšak už uplynul a k jeho schváleniu ešte nedošlo. Je otázne, v akej podobe dôjde k schváleniu predloženého návrhu, pokiaľ v rámci medzirezortného pripomienkového konania zazneli rôzne požiadavky na odloženie, prepracovanie návrhu, ako aj na prehodnotenie jeho zmyslu, ale aj požiadavku na úplné stiahnutie.

Podľa aktuálne platného nariadenia vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy za základnú sumu, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, považuje suma vo výške 100 % životného minima (v súčasnosti 218,06 €/mesiac)

 • - ak má povinný manžela alebo dieťa, základná suma sa navyšuje o 25 % životného minima (+ 54,51 € za každého);
 • - v prípade ak povinný je poberateľom dôchodku, tak ide o sumu 50 % životného minima (v súčasnosti + 109,03 €).

Platná práva úprava stanovuje aj limit, nad ktorý sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, konkrétne je to 150 % životného minima (v súčasnosti 327,09 €, teda zrážka bez obmedzenia sa vykoná až pri čistej mzde nad 545,15 €/mesiac).

Navrhovaná zmena má predovšetkým motivovať povinných zamestnať sa a následne uspokojiť pohľadávky veriteľov s tým, že povinnému zostanú príjmy v dostatočnom rozsahu. Zmena má popritom prispieť aj k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky oprávneného, ktorá by inak bola nevynútiteľná z dôvodu, že povinný sa nechce zamestnať práve z obavy vysokých exekučných zrážok – aktuálna právna úprava veľakrát spôsobuje stav, kedy sa povinný radšej nezamestná alebo vykonáva práce mimo v rozpore s právnou úpravou.

Podľa predloženého návrhu novelizácie:  

 1. Pri neprednostnej pohľadávke by išlo o zvýšenie základnej sumy zo 100 % na 140 % životného minima (v súčasnosti 305,28 €/mesiac).
 2. Základná suma by bola ďalej zvýšená vo vzťahu k osobám, ktorým povinný poskytuje výživné na 25 % zo 140 % životného minima (v súčasnosti + 76,32 €).
 3. Navýšenie podľa návrhu novely má vo vzťahu k manželovi platiť len za predpokladu, že manžel povinného nemá samostatný príjem alebo manželov samostatný príjem nedosiahne 80 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky (906,40 €).
 4. Napokon by v zmysle novely nariadenia došlo k zvýšeniu sumy, od ktorej by mohlo dôjsť k výkonu zrážok bez obmedzenia. Zrážka bez obmedzenia by sa mala podľa predloženého návrhu vykonať až pri čistej mzde nad 1.211,68 €.
Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

 • AutorAdmin
 • Dátum20.10.2021
 • Webwww.lexante.sk