ČLÁNKY & NOVINKY [#39]

VŠEOBECNÝ SÚD SA PO PRVÝKRÁT VYJADRIL K ZÁPISU ZVUKOVEJ OCHRANNEJ ZNÁMKY PREDLOŽENEJ V AUDIO FORMÁTE

#
#39Všeobecný súd sa po prvýkrát vyjadril k zápisu zvukovej ochrannej známky predloženej v audio formáte

Spoločnosť Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG podala prihlášku zvukového označenia ako ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Toto označenie, predložené formou zvukového súboru, pripomína zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky s nápojom, po ktorom nasleduje ticho trvajúce približne jednu sekundu a perlenie trvajúce približne deväť sekúnd. Prihláška bola podaná pre rôzne nápoje, ako aj kovové prepravné a skladovacie nádoby.

EUIPO túto prihlášku zamietol, nakoľko zvukový súbor, ktorý obsahuje zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky s nápojom, po ktorom nasleduje ticho a perlenie, nemožno zapísať ako ochrannú známku pre rôzne nápoje a kovové prepravné a skladovacie nádoby, keďže nemá potrebnú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe tejto skutočnosti podala spoločnosť Ardagh Metal Beverage Holdings v tejto veci žalobu, ktorú Všeobecný súd vo svojom rozsudku zamietol a po prvýkrát sa vyjadril k zápisu zvukovej ochrannej známky predloženej v audio formáte. Uvádza spresnenia týkajúce sa kritérií posúdenia rozlišovacej spôsobilosti zvukových ochranných známok, ako aj vnímania týchto ochranných známok spotrebiteľmi vo všeobecnosti.

Ako prvé poukazuje na to, že zvukové označenie musí mať určitú rezonanciu, ktorá umožňuje cieľovému spotrebiteľovi vnímať ho ako ochrannú známku a nie ako funkčný prvok alebo ukazovateľ bez charakteristických vlastností. Spotrebiteľ dotknutých tovarov alebo služieb teda musí mať možnosť samotným vnímaním ochrannej známky vytvoriť si súvislosť s týmto obchodným pôvodom.

Ďalej Všeobecný súd poukazuje na judikatúru, ktorú EUIPO v tomto prípade analogicky uplatnil a podľa ktorej má rozlišovaciu spôsobilosť iba ochranná známka, ktorá sa podstatným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia. Táto judikatúra, ako Všeobecný súd zdôrazňuje, bola rozvinutá vo vzťahu k trojrozmerným ochranným známkam spočívajúcim v tvare samotného tovaru alebo jeho obalu, hoci existovala norma alebo zvyklosti odvetvia týkajúce sa tohto tvaru. V takom prípade spotrebiteľ, ktorý je zvyknutý vidieť jeden tvar alebo viac tvarov v súlade so zvyklosťami odvetvia, nebude vnímať trojrozmernú ochrannú známku ako údaj o obchodnom pôvode tovarov, ak je jej tvar zhodný s obvyklým tvarom alebo je mu podobný. Táto judikatúra, podľa vyjadrenia Všeobecného súdu, teda nestanovuje nové kritériá posúdenia rozlišovacej pôsobnosti ochrannej známky, iba spresnenie toho, že vnímanie priemerného spotrebiteľa v prípade trojrozmernej ochrannej známky nie je nevyhnutne rovnaké ako v prípade slovnej, obrazovej alebo zvukovej ochrannej známky, ktorá spočíva v označení nezávislom od vonkajších aspektov alebo tvaru tovarov. V dôsledku toho Všeobecný súd rozhodol, že uvedenú judikatúru týkajúcu sa trojrozmerných ochranných známok, ktorú EUIPO nesprávne uplatnil, v zásade nemožno uplatniť na zvukové ochranné známky. Toto pochybenie zo strany EUIPO však nemá takú povahu, že by spôsobilo nesprávnosť odôvodnenia uvedeného v napadnutom rozhodnutí, ktoré je tiež založené na inom dôvode. 

Čo sa týka vnímania prihlasovanej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti tak, že ide o funkčný prvok dotknutých výrobkov, Všeobecný súd poznamenáva, že zvuk vznikajúci pri otvorení plechovky sa bude naozaj považovať za čisto technický a funkčný prvok. Otvorenie plechovky alebo fľaše je totiž nevyhnutne podmienené určitému technickému riešeniu v rámci ich konzumácie, a teda takýto zvuk sa nemôže vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovaru. Všeobecný súd ďalej tvrdí, že zvukové prvky a ticho trvajúce približne jednu sekundu, posudzované ako celok, nemajú natoľko špecifickú charakteristiku, pre ktorú by ich skupina verejnosti mohla vnímať ako označenie obchodného pôvodu tovaru pretože nie sú dostatočne výrazné na to, aby sa odlišovali od porovnateľných zvukov v odvetví nápojov. Všeobecný súd preto potvrdzuje závery EUIPO týkajúce sa chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum17.11.2021
  • Webwww.lexante.sk