ČLÁNKY & NOVINKY [#30]

ZMENA PRAVIDIEL PRE ŽIVNOSTNÍKOV

#
#30Zmena pravidiel pre živnostníkov

Parlament schválil novelu zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)o, s účinnosťou odo dňa 01.08.2021. Táto novela ruší viacero povinností pre živnostníkov s cieľom znížiť administratívnu záťaž.

V zmysle predmetnej novely najmä:

  1. nebude viac upravená minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti;
  2. zníži sa regulácia pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a lehoty na preukázanie odbornej praxe;
  3. zníži sa počet remeselných a viazaných živností; alebo
  4. zníži sa pokuta za neohlásenie alebo zrušenie prevádzky na maximálne 663,- EUR.

Podľa tejto novely si živnostník bude môcť stanoviť dĺžku minimálnej a maximálnej doby trvania pozastavenia živnosti. Zmenu v pozastavení živnosti bude môcť príslušnému živnostenskému odboru oznámiť kedykoľvek.

V zmysle novej úpravy už živnostenský odbor nemá od živnostníka požadovať už skôr poskytnuté informácie alebo informácie, ktoré sú mu dostupné z iných zdrojov a databáz.

Ďalej novela ruší povinnosť živnostníka vyžiadať si stanovisko Slovenskej živnostenskej komory pri odpustení prekážky pri prevádzkovaní živnosti. Tiež sa zjednodušuje ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu, ktoré postačuje vykonať oznámením a v neposlednom rade lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne predlžila na 15 dni odo dňa jej zriadenia.

Právny komentár

Prinášame týždenný komentár z rôznych oblasti práva, obchodu, podnikania a auditu. Snažíme sa podávať objektívny a nestranný pohľad na aktuálne témy, ktoré hýbu profesionálym svetom.

  • AutorAdmin
  • Dátum03.08.2021
  • Webwww.lexante.sk